środa, 30 maja 2012

Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Rodzice i wychowawcy często nie wiedzą, czy zachowanie ich dziecka mieści się jeszcze w granicach normy, czy też jest sygnałem o początkach rozwoju zaburzenia.
W życiu każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, emocje odgrywają ogromna rolę. To wszystko,co dzieje się dookoła nas,a także nasze postępowanie, zabarwione jest określona emocją. To samo zjawisko może u jednych wywoływać uczucia przykre, u innych łączyć się z doznaniami przyjemnymi.
Rozwój emocjonalny dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w stosunku do wcześniejszego okresu niemowlęcego, poniemowlęcego i przedszkolnego, cechuje się wzbogacaniem i zróżnicowaniem życia uczuciowego. Dziecko przeżywa już takie uczucia jak zazdrość, gniew, strach i lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwienie i ciekawość.
Kształtują się też uczucia społeczne. U dziecka prawidłowo rozwijającego się pogoda i zadowolenie są dominującymi stanami emocjonalnymi. Dziecko w tym wieku uzewnętrznia swoje uczucia w sposób bardzo wyraźny i czytelny dla otoczenia.
Klasyfikacja zaburzeń nasuwa wiele trudności. Autorzy najwięcej uwagi poświęcają dzieciom z zaburzeniami nerwicowymi, dzieciom zahamowanym i nadpobudliwym, dzieciom o zachowaniach agresywnych czy też dzieciom zobojętniałbym uczuciowo.


DZIECI NERWICOWE

Lęk

Podstawowym objawem, a zarazem źródłem nerwicy jest lęk, czyli silny stan napięcia z towarzyszącym mu poczuciem zagrożenia i bezsilności. Jest to emocja bezprzedmiotowa, niejasne jest źródło lęku.. Dziecko w celu uniknięcia przeżywania leku uruchamia różne mechanizmy obronne, np. u dziecka bojącego się pójścia do szkoły mogą to być: bóle brzucha, wymioty i podobne symptomy nerwicowe.
Najczęstsze u dzieci są lęki nocne, które wywoływane są często silnymi wzruszeniami, niepokojami, niepowodzeniami przeżytymi w szkole.

Moczenie mimowolne

Jest to najpowszechniejszy rodzaj zaburzeń dziecięcych. Występuje częściej u chłopców niż dziewcząt. Badania przyczyn moczenia wykazują w około 90% przypadków ma podłoże psychogenne. Związane jest to niekiedy z nieprawidłowym treningiem czynności, przede wszystkim jednak, nieprawidłowościami w środowisku rodzinnym.
Dziecko zaczyna się moczyć, gdy w jego otoczeniu pojawiają się sytuacje zbyt dla niego trudne, np. groźba utraty miłości rodziców, drastyczne zaostrzenie stawianych dziecku wymagań itp.
Dziecko moczące się jest narażone na wiele nieprzyjemnych przeżyć ze strony rodziny i rówieśników, co pogłębia sytuacje stresowe dziecka. W postępowaniu z moczącym się dzieckiem nie należy wzbudzać w nim poczucia winy. Powinno ono nabrać wiary we własne siły i poczucia pewności.

Zaburzenia łaknienia

Nerwicowy brak apetytu (anoreksja) występuje u dzieci często. Często wynika z wielu konfliktowych sytuacji w domu. Jest jednocześnie skutkiem błędów wychowawczych i wywołuje nowe błędy ( np. nadmierna koncentracja uwagi na jedzeniu, straszenie dziecka).
Zaburzenia apetytu mogą być reakcją na trudną sytuacje domową dziecka, na bodźce odbierane przez dziecko jako zagrażające poczuciu bezpieczeństwa. Anoreksja bywa również ,wyrazem niechęci do rodziców, także sposobem zwrócenia na siebie uwagi rodziców.
Z anoreksją niekiedy współwystępują wymioty. Odruch wymiotny u dzieci wygasa powoli, przechodząc czasami w nawyk reagowania.

Jąkanie

Jest jednym z zaburzeń mowy dzieci. Może pojawić się nagle, pod wpływem urazu psychicznego, bądź w efekcie długotrwałych sytuacji stresowych. Jąkanie ,,będąc rezultatem napięć emocjonalnych staje się przyczyną dalszego pogłębiania się zaburzeń. Dzieci jąkające się narażone są na szyderstwa ze strony rówieśników. Jąkanie najczęściej jest jednym z wielu objawów świadczących o procesie nerwicowania się dziecka.

Tiki

Są to nagłe, mimowolne wyładowania ruchowe, różnych grup mięśniowych niepodlegające świadomej kontroli.
Najczęściej spotykane postacie tików to : mruganie oczami, grymasy twarzy, podrygiwanie lub wyciąganie ramion. Tiki pojawiają się w wieku szkolnym raczej rzadko. Ich wystąpienie świadczy o poważnych zaburzeniach emocjonalnych. Podłożem tików są silne przeżycia i sytuacje konfliktowe, a także nieprawidłowe postawy rodziców.

Dzieci zahamowane psychoruchowo

Są to dzieci lękowe z obniżoną aktywnością i trudnościami nawiązywaniu kontaktów społecznych. Ponieważ swym zachowaniem nie sprawiają zazwyczaj kłopotów wychowawczych, zatem ich cierpienie pozostaje niezauważone przez dorosłych. Nauczyciele często rezygnują z prób zbliżenia się do dzieci nieśmiałych, pozostawiając je samym sobie. Jest to dość powszechny błąd. Bardzo ważne jest, aby zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez akceptację go takim, jakim jest, bez oceniania, zawstydzania.

Dzieci obojętne uczuciowo

Są to dzieci, które nie potrafią nawiązać kontaktów uczuciowych z dorosłymi i rówieśnikami oraz współodczuwać radości i smutków innych osób.
Istotą związku między dzieckiem a rodzicami (zwłaszcza z matką) jest silna, pierwotna potrzeba przywiązania dziecka. Pozbawienie kontaktu z matką jest silnym patogennym czynnikiem zaburzającym rozwój emocjonalny dziecka (min. choroba sieroca). Nasilający się lęk przed rozstaniem jest wiodącym motywem chorobotwórczym. Zatem nawiązywanie kontaktów emocjonalnych z innymi
można uznać u dzieci z chorobą sierocą za mechanizm obronny przed następnym emocjonalnym zerwaniem więzi uczuciowych.
Dom rodzinny też, nie zawsze zapewnia dziecku zaspokojenie potrzeb miłości i przywiązania.

Dzieci nadpobudliwe

Reakcje tych dzieci są nieproporcjonalne silne do działającego bodźca. Pobudzenie, aczkolwiek silne, trwa jednak krótko. W efekcie są to dzieci męczliwe, niewytrwałe w działaniu. Dla ich rozwoju szczególnie niekorzystne jest wychowanie niekonsekwentne. Zmienność wymagań i ocen postępowania dziecka powodują, że nie może ono korzystać z nabytych doświadczeń.
Jego reakcje są, więc gwałtowne, nieoczekiwane. Dla nauczycieli są to dzieci uciążliwe, ponieważ stwarzają wokół siebie atmosferę niepokoju i niezrozumienia.
Dorośli powinni reagować na ich zachowanie spokojnie i cierpliwie oraz starać się nie dostarczać dziecku zbyt dużo i chaotycznych bodźców.


Dzieci agresywne

Za agresywne uważa się dziecko, które wywołuje konflikty, bije dzieci, przedrzeźnia lub przezywa, skarży, męczy zwierzęta lub niszczy przedmioty. W wyniku tych działań powstaje ból i cierpienie lub szkoda materialna. Agresja jest z reguły reakcją na lustrację, zachowaniem naśladowczym lub zachowaniem instrumentalnym, jeśli służy dziecku do realizacji jakiegoś celu.
Celem agresji może być chęć zwrócenia na siebie uwagi. Szczególnym rodzajem agresji werbalnej jest tzw. skarżenie, zwłaszcza potajemnie. Od reakcji dorosłych zależy, czy ten sposób postępowania utrwali się u dziecka Wymierzanie kar tylko na podstawie oskarżeń jest częstym błędem opiekunów i wychowawców, utwierdza przy tym agresora, że należy skarżyć.
Dzieci agresywne powinny być przede wszystkim otoczone miłością i serdecznością, bez względu na formy zachowania dziecka.


PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZABURZEŃ

Dla rozwoju zaburzeń emocjonalnych dziecka szczególne znaczenie ma jego środowisko społeczne, a zwłaszcza rodzina, ponieważ niewłaściwe funkcjonująca jest przyczyną wielu zaburzonych zachowań dziecka.
Ważnym elementem środowiska rodzinnego jest struktura rodziny (pełna czy niepełna) oraz warunki bytowe. Najbardziej wyraźnie jednak na rozwój emocjonalny dziecka wpływają postawy rodziców, wzajemne relacje między nimi a dzieckiem.
Spośród wielu postaw jedynie postawa akceptacji dziecka, miłości do niego może sprzyjać prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu. Taka postawa cechuje rodziców, którzy (wg postaw M.Ziemskiej) akceptują dziecko takim, jakie jest, mimo, że krytycznie oceniają jego złe zachowanie, współdziałają z dzieckiem, dają mu rozumną swobodę w działaniu i traktują jak pełnoprawnego członka rodziny.
Unikanie i odtrącanie dziecka, nadmierne wymagania w stosunku do niego i nadopiekuńczość są przyczynami wielu zaburzeń w jego rozwoju. Sposób zachowania dzieci jest odpowiedzią na postawy, jakie prezentują wobec siebie rodzice.
Istotne jest także dla dzieci środowisko szkolne. Może ono stymulować rozwój dziecka, ukierunkować jego rozwój społeczny i uczuciowy. Może być ono jednak również przyczyną nieprawidłowości rozwojowych. Wszystko zależy od warunków natury psychicznej, stwarzanych przez szkołę.
Każde dziecko z zaburzonym rozwojem emocjonalnym wymaga odrębnego rozpoznania przyczyn i stosowania odpowiednich metod wychowawczych. Wszystko jednak przy ścisłej współpracy z domem rodzinnym. Współpraca ta nie może ograniczać się do organizowania zebrań, w czasie, których nauczyciel jednokierunkowo przekazuje rodzicom informacje o dziecku, przy czym zazwyczaj są to narzekania i oskarżania dziecka, a pośrednio rodziców. Brak autentycznej współpracy nauczycieli i rodziców nie pozwala na poznanie przyczyn zachowania dziecka.


TERAPIA

Przez pojęcie psychoterapii rozumie się postępowanie lecznicze zmierzające do korekty zaburzeń za pomocą środków psychologicznych. Warunkiem udzielenia pomocy dziecku jest działalnością terapeutyczna całej komórki rodzinnej. Działania skierowane tylko na dziecko są bezcelowe- powrót do zaburzonej rodziny powoduje ponowne wystąpienie zaburzeń. Pyza tym jednokierunkowa terapia utwierdza rodziców, że przyczyny trudności tkwią tylko w dziecku.
Korzystnym rozwiązaniem jest zaproszenie do współpracy psychologa terapeuty. Formy pracy z rodzicami mogą być różne: zebrania grupy rodziców lub indywidualne kontakty. Warunkiem prawidłowego przebiegu terapii jest przestrzeganie pewnych zasad: zapewnienia rodzicom atmosfery życzliwości i akceptacji oraz nie negowanie ich wartości, jako wychowawców i opiekunów dziecka.
Podobnie uwarunkowane jest prowadzenie terapii dziecka. Pierwszy kontakt z terapeutą ,może być nacechowany nieufnością, szczególnie, jeśli terapeuta najpierw rozmawia z rodzicami, podczas gdy dziecko czeka w innym pomieszczeniu i może mieć poczucie zmowy dorosłych przeciwko niemu.
Bezpośrednio wypytywanie dziecka o sprawy dla niego trudne nie jest skuteczne. Poznanie emocjonalnych związków dziecka z rodzicami wymaga stosowania technik projekcyjnych. Na przykład rysunek, rysunek, którym dziecko wyraża swój stosunek do środowiska, pełni rolę nie tylko diagnostyczną, ale i terapeutyczną.
Dziecko wyrażając w działaniu twórczym swoje obawy i niepokoje rozładowuje nagromadzone napięcie. Także poprzez ruch i gesty dziecko uzewnętrznia swoje uczucia.
Ćwiczenia ruchowe mogą, więc, spełniać podwójne zadanie. Ciekawą propozycją pracy z dzieckiem jest terapia poprzez muzykę. Jej znaczenie polega na ułatwianiu ekspresji w wyrażaniu uczuć i na możliwości odreagowania przeżyć pacjenta. Muzyka obniża samokontrolę, sprzyja, więc otworzeniu się przed innymi.
Jedną z metod zmniejszających napięcie emocjonalne jest metoda relaksacji mięśniowej. Opiera się ona na założeniu, że wzrost napięcia emocjonalnego powoduje wzrost napięcia mięśniowego. Zatem spadek napięcia mięśniowego, uzyskany w wyniku relaksacji, przyczyni się w jakimś stopniu do obniżenia napięcia emocjonalnego.
W każdej formie terapii dziecka występują elementy zabawy, albo też jest ona głównym elementem terapii. Poznanie dziecka jest możliwe jedynie wówczas, gdy swobodnie ujawnia ono swoje uczucia.
Istotne jest wiec zapewnienie dziecku pełnej akceptacji dla, tego, co uzewnętrznia. Nadrzędnym celem terapii jest zmiana relacji, jaka istnieje między dzieckiem a rodzicami. Dzień powszedni każdego nas jest najczęściej wypełniony pracą i wieloma innymi obowiązkami. W natłoku zajęć ginie gdzieś czas przeznaczony dla rodziny i dzieci.
Nie brakuje nam stresów, życie rodzinne układa się różnie i często nie dostrzegamy jego negatywnych stron. Niestety dzieci, istoty bardzo wrażliwe swoją psychiką reagują na każdą nieprawidłowość. Pojawiają się wiec zaburzenia rozwojowe, których jest coraz więcej. Dzieci tych nie można pozostawić samym sobie, trzeba pomóc im oraz ich rodzinom.
W tym stanie rzeczy - szczególnego znaczenia nabiera praca terapeutów i nauczycieli. Psycholodzy proponują wiele ciekawych rodzajów zajęć terapeutycznych i wskazówek dla terapeutów i nauczycieli.
Starajmy się niektóre z tych propozycji wykorzystywać w swojej pracy, zwłaszcza, że dzieci, którym potrzebna jest pomoc stale przybywa.


Bibliografia:
1. Jirina Przekop, Christel Schweizer: „Niespokojne dzieci. Poradnik dla zaniepokojonych rodziców”. Poznań 1997.
2. Anna Kozłowska: „Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym”. Warszawa 1984.
3. Irena Obuchowska: „Kochać i rozumieć”. Poznań 1996.

Rozpoczęcie edukacji - wskazówki dla rodziców

Drodzy Rodzice!

"Wasze dzieci rozpoczynają edukację w klasie pierwszej. Jest to bardzo ważny i trudny etap w ich życiu. W pierwszych tygodniach nauki szkolnej warto poświęcić dziecku więcej czasu. Od rodziców w dużej mierze zależy, jaki będzie jego start w szkole. Możecie sprawić, że będzie znakomity!
Dlatego
 • W pierwszych dniach nauki odprowadźcie dziecko do szkoły, punktualnie odbierzcie po zajęciach. Niech ma świadomość, że jest bezpieczne, że ktoś na nie czeka.
 • Pokażcie dziecku drogę do szkoły, wskażcie niebezpieczne miejsca. Uczulcie dziecko na niebezpieczeństwo kontaktów z nieznajomymi osobami.
 • Od pierwszego dnia uczcie dzieci punktualności, samodzielności i dbałości o swój wygląd.
 • Przygotujcie stałe miejsce do odrabiania pracy domowej, miejsce na książki, tornister, półkę na zeszyty, przybory szkolne.
 • Odrabianie lekcji o stałej porze pomoże im w spełnianiu obowiązków szkolnych.
 • Tak zorganizujcie dziecku dzień, aby wystarczało mu czasu na naukę, zabawę, odpoczynek.
 • Zapewniajcie dziecko, że wierzycie w nie, że da sobie radę, że chętnie mu pomożecie w razie potrzeby.
Gdy wróci do domu ze szkoły, to
 • porozmawiajcie z nim, zapytajcie co wydarzyło się w szkole
 • pochwalcie za to, za co trzeba pochwalić;
 • zajrzyjcie do tornistra;
 • przypomnijcie o odrobieniu pracy domowej;
 • sprawdźcie, czy dziecko ma w tornistrze wszystko, co jest potrzebne w szkole następnego dnia, wspólnie spakujcie tornister;
 • nie krzyczcie, gdy dziecko czegoś nie umie, gdy nie chce chodzić do szkoły, spokojem i tłumaczeniem więcej osiągniecie.
O wszystkich problemach z dzieckiem, jego zachowaniach, zdrowiu szczerze rozmawiajcie z wychowawcą. Zostawcie nauczycielowi kontakt telefoniczny, aby w razie potrzeby mógł natychmiast zareagować.
Pomóżmy dzieciom przeżyć ten okres w jak najmniejszym stresie. Siedmiolatek jest zbyt mały, aby mógł sam sobie z tym wszystkim poradzić.

Rodzice – wspierajcie swoje dzieci i kochajcie je, bo one bardzo Was kochają!"

czwartek, 26 kwietnia 2012

Mandala - niezwykła technika plastyczna

MANDALA - (KOŁO, ŁUK) -  JEST TO MOTYW ARTYSTYCZNY, WYSTĘPUJĄCY W SZTUCE BUDDYJSKIEJ.


Mandala buddyjska to harmonijne połączenie koła i kwadratu, gdzie koło jest symbolem nieba, transcendencji, zewnętrzności i nieskończoności, natomiast kwadrat przedstawia sferę wewnętrzności, tego co jest związane z człowiekiem i ziemią. Obie figury łączy punkt centralny, który jest zarówno początkiem jak i końcem całego układu. Istnieją różne rodzaje mandali. Są mandale oczyszczające, występują też mandale wzmacniające określone cechy lub poszczególne obszary ludzkiego życia. W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Najstarsze tego rodzaju wizerunki sięgają paleolitu. Daje się je także zauważyć na planie budowli starożytnego Egiptu, Babilonu czy Jawy.
żródło: www.wikipedia.pl

                                                                                        http://www.geocities.com/gelug_polska/text/jhado.tulku_poland.htm 

Budowanie świątyni w kształcie mandali miało na celu wyrażenie najwyższego ładu:

Wnętrze kopuły Bazyliki Św. Piotra - Watykan                     Kopuła kaplicy Zygmuntowskiej - Wawel


 Witraż z kolegiaty pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Zawierciu

                                                                                                      zdjecia, żródło: www.mac.pl


Mandala znalazła zastosowanie również w edukacji najmłodszych. Stanowi ona znakomity pomysł do zabawy   z dziećmi. Rysowanie ich  kształci zdolności manualne i techniki rysunku, ćwiczy motorykę dłoni, uczy jak dobierać kolory, kształty, typ kreski, pozwala na wypracowanie własnego stylu. Tematyka mandali może być zróżnicowana, mogą one przedstawiać sceny z życia, przyrodę, pory roku, itd...

Proponujemy różne formy pracy z mandalą: 

• kolorowanie gotowych wzorów mandali (rysowanie kredkami, flamastrami, węglem) 
• malowanie (farbami, pastą do zębów, tuszem), 
• wypełnianie różnymi materiałami (ziarnami, tkaninami, bibułą, plasteliną), 
• wycinanie, 
• komponowanie z materiałów przyrodniczych, 
• kolaż,

Proponujemy również tworzenie mandali w plenerze (rysunki kredą, patykiem, układanie kompozycji z patyków, kamieni, liści, szyszek, kasztanów, nasion).

 Zasady pracy z mandalą:
 • wprowadzamy odpowiedni nastrój - tworzenie mandali powinno odbywać się w skupieniu, pracujemy w ciszy lub przy dźwiękach spokojnej muzyki relaksacyjnej; ostre światło zastępujemy małą lampką lub świeczką;
 • przybory i materiały przygotowujemy odpowiednio wcześnie, by później nic nas nie rozpraszało,
 • przed rozpoczęciem pracy staramy się wyciszyć - zamykamy oczy i spokojnie oddychamy,
 • kolory wybieramy instynktownie, nie trzeba kierować się zasadami doboru bartw, ważna jest spontaniczność.
 Mandale jako forma terapii dzieci
Jak wynika z obserwacji nauczycieli i psychologów, technika mandali uspokaja i wycisza również dzieci nadpobudliwe psychoruchowo (ilość dzieci w wieku szkolnym dotkniętych tym schorzeniem szacuje się na 3-5%), ułatwia koncentrację, prowadzi do wytrwałości i konsekwencji w działaniu, sprzyja wewnętrznej integracji. Z drugiej strony zauważono wzrost aktywności dzieci nieśmiałych, biernych, poprzez radość tworzenia otwierają się, stają się odważniejsze i bardziej komunikatywne w stosunku do rówieśników. Należy dodać, że specyficzna atmosfera, jaka wytwarza się podczas malowania, łagodzi napięcia, nieporozumienia i agresję wśród dzieci. I wreszcie, rysowanie mandali to dobra okazja do poznania warsztatu plastycznego, kształcenia zdolności manualnych i techniki rysunku, ćwiczy motorykę dłoni najmłodszych uczniów, uczy jak dobierać kolory, kształty, typ kreski, pozwala na wypracowanie własnego stylu.

Mandala naturalna: 

Elementy potrzebne do zabawy:
kamienie, szyszki, kasztany, muszle, ryż, kasze, soczewica, fasolki, orzechy, makarony


Opiekun układa na podłodze duży okrąg z kamieni, w środku tworzy dowolny wzór. Dziecko wypełnia pola wybranymi przez siebie elementami. Zabawa ma na celu pobudzanie zmysłów przez dotykanie różnych powierzchni, operowanie nimi. Dodatkowo pobudza wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Zabawa wycisza i uczy skupienia. Efekty są fantastyczne, nawet u małych dzieci.

Mandale gotowe do kolorowania:


Źródła:
1.Mandala - sposób na odprężenie i wyciszenie dla dzieci w wieku przedszkolnym, Praca zbiorowa, Wyd. Jedność 
2Mandale - Cztery pory roku Georg Bemmerlein Wyd. WIR 
3. Mandale do dekoracji klasy Georg Bemmerlein Wyd. WIR 

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

6-latek w szkole = jeden rok, a tak wiele zabiera…


Obowiązek szkolny dla 6-latków został przesunięty na 1 września 2014 roku, a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Głównym powodem przyspieszenia obowiązku szkolnego było to, że jeśli szybciej ukończy sie się szkołę, to będzie można szybciej pójść do pracy. Ale czy jest to rozsądne? Zastanówmy się. Rok różnicy pomiędzy 6 a 7-latkiem jest ogromny w zakresie jego rozwoju. Dziecko 6-letnie nie będzie potrafiło przez dłuższą chwilę siedzieć w ławce nie „wiercąc się”, ponieważ potrzebuje ono ciągłej zmiany swojej postawy. Jak również nie ma jeszcze ono odpowiedniej sprawności manualnej, co wiąże się z trudnościami podczas nauki pisana. Dziecko 6-letnie jeszcze geometryzuje, dlatego jego koła są kwadratami. 6-latek jeszcze nie ma w pełni ukształtowanego układu kostnego. Należy poczekać, aż dojrzeje układ nerwowy, ponieważ dziecko 6-letnie jest jeszcze bardziej drażliwe i płaczliwe. Można by wymienić jeszcze mnóstwo innych diametralnych różnic pomiędzy 6, a 7-latkiem.
Te czynności dziecko powoli kształtuje w przedszkolu. A jeżeli musi ono pójść do niego wcześniej o rok, to nauka tych elementów będzie trwała dłużej, a nie każdego rodzica stać na to, alby zapisać swoje dziecko do przedszkola wcześniej, niż w wieku 5 lat.
Należałoby również zastanowić się nad przyszłością tego dziecka, później młodzieńca. Dziś studia rozpoczyna 19-nastolatek. Później już młodzież w wieku 18 lat będzie musiała się usamodzielnić i „wyfrunąć” z domowego gniazda. Czy człowiek w tym wieku jest już na tyle dorosły, aby to zrobić? Zwróćmy uwagę na dzisiejszych 19-nastolatków, którzy idą na studia. Wielu z nich jeszcze nie dorosło do tego, aby wyprowadzić się z domu i podjąć samodzielne życie. A co mamy powiedzieć o 18-nastolatkach, którzy będą musieli to zrobić? Czy 18 lat, czyli pełnoletniość świadczy o dorosłości? Chyba nie zawsze.
Czy naprawdę tak spieszno nam do dorosłości?

czwartek, 15 marca 2012

Jak przygotować dziecko do pójscia do szkoły?

Rozpoczęcie nauki w szkole to poważne wyzwanie dla dziecka ale także dla rodziców. Dzieci, które idą pierwszy raz do szkoły zwykle miewają lęki spowodowane niepewnością jutra. Nie należy mówić dziecku, że szkoła to pasmo wyrzeczeń, należy opowiedzieć dziecku o sukcesach, jakie będzie mogło osiągać. Powinni oni podkreślić, że szkoła to także miejsce, gdzie poznajemy nowych kolegów i przyjaciół.
Aby dobrze przygotować dziecko to tego wyjątkowego wydarzenia rodzice powinni towarzyszyć dziecku w jego przygotowaniach i przemyśleniach dotyczących szkoły. Trzeba zapewnić dziecko, że może pytać o wszystko co jest dla niego niejasne i niezrozumiałe. Powinni oni przede wszystkim pozytywnie nastawić dziecko. Należy więc pokazać, że dzięki nauce stanie się ono samodzielne, nauczy sie czytać, dzięki czemu będzie mogło samodzielnie przeczytać ulubioną bajkę lub napisać list do kolegi. Nauczy się liczyć - więc będzie mogło pójść do sklepu i policzyć pieniądze, którymi zapłaci za zakupy. Trzeba więc podkreślać i wyjaśniać dziecku co może zyskać przez to, że pójdzie do szkoły.
Rodzice i opiekunowie powinni wyjaśniać dziecku jak ma się zachowywać w szkole. Należy je uczyć dyscypliny, zorganizowania juz od najmłodszych lat, dzięki czemu bedzie mu łatwiej przyzwyczaić się do szkolnej rzeczywistości. Aby dziecko było w pełni przygotowane psychicznie do tego wydarzenia  należy rozmawiać z dzieckiem o pójsciu do szkoły już w czasie wakacji, można pójść wcześniej z dzieckiem do szkoły, dzięki temu oswoi się z nowym miejscem oraz pozna drogę do szkoły. Dobrym sposobem na oswojenie malucha ze szkoła są wspólne zakupy podręczniów, przyborów czy pierwszego tornistra. Aby złagodzić stres przed pójściem do szkoły, należy wspólnie spędzić dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Można zabrać dziecko na plac zabaw, do parku czy zapewnić mu inną przyjemność, aby utrwalić pozytywne przeżycia związane z tym dniem. Zaś po pierwszych dniach nauki w szkole należy z dzieckiem dużo rozmawiać, powinno ono mówić o swoich problemach i sukceach. Dziecko po cięzkim dniu spędzonym w szkole powinno rozładować swoją energię, którą skumulowało siedząc  w ławce. Dobrym sposobem będzie wspólna gra w piłkę lub spacer.
Rodzice mogą mieć zatem dużo obaw związanych z posłaniem dziecka do szkoły. Pamiętajmy jednak, żeby zapewnić dziecku spokój podczas pierwszych dniach dziecka w szkole.

wtorek, 6 marca 2012

Nauczanie zintegrowane- z czym to się je..?

Nauczanie zintegrowane obejmuje klasy I– III Szkoły Podstawowej. Plan dla tych klas przewiduje 20 godzin tygodniowo. Zajęcia edukacyjne prowadzi jeden nauczyciel wg samodzielnie opracowanego planu pracy. Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej powinno być wspomaganie i stymulowanie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka poprzez zaspokajanie jego potrzeb rozwojowych oraz stwarzanie warunków do rozwoju jego potencjalnych zdolności i zainteresowań. Drugim bardzo ważnym celem jest przygotowanie do nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Podstawową formą organizacyjną nie jest lekcja szkolna, ale dzień pracy i wielokierunkowej aktywności dzieci. Wszystkie kierunki edukacji w programie nauczania są jednakowo ważne. Zajęcia aktywności umysłowej w ciągu dnia mogą trwać np. po 45 minut ze stosowanymi przerwami na relaks w zależności od zmęczenia dzieci umożliwiając dalszą skuteczną pracę, Zaś po krótkiej przerwie konieczna jest zmiana rodzaju aktywności. Oceną obowiązującą w edukacji zintegrowanej jest ocena opisowa. Przy ocenie osiągnięć ucznia należy brać pod uwagę przejawianie postawy oraz ogólne postępy rozwojowe dzieci. Edukacja zintegrowana powinna pomagać i ukierunkowywać wielostoronny rozwój człowieka.

czwartek, 1 marca 2012

Startujemy!

Celem założenia naszego bloga będzie poruszanie licznych kwestii dotyczących dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Między innymi zajmiemy się takimi zagadnieniami jak : pierwsze dni dziecka w szkole, sześciolatki w szkole, problemy nauczyciela, metody wychowania dzieci.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia i komentowania naszego bloga!